Privātums
Smuku muiža

Privātuma politika

 

PĒDĒJO REIZI PĀRSKATĪTA 25.05.2018.

Šīs privātuma politikas piemērošanas joma.


Šī privātuma politika („Politika” vai „Privātuma politika”) apraksta, kā Sabiedrība kā pakalpojuma sniedzējs, gan kā darba devējs apkopojam, izmantojam, glabājam vai citādi apstrādājam Jūsu personas datus. Politikā definēto mērķu izpildei Jūsu personas datiem pārzinis ir SIA „VISMOR”- Reģ. Nr. 40103281478, adrese – Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010,turpmāk tekstā — “Sabiedrība”. Gadījumos, kad Sabiedrība ir datu apstrādātājs, realizējot datu subjekta tiesības Sabiedrība informē datu subjektu par Personas datu apstrādes pārziņa kontaktinformāciju. Personas datu apstrādes Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: (+371) 27338854, info@smukumuiza.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Sabiedrības juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šīs Politikas noteikumiem.


Šajā politikā termins „Datu aizsardzību regulējošie tiesību akti” apzīmē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR), kā arī jebkurus tiesību aktus un/vai noteikumus, kas īsteno vai ir izstrādāti saskaņā ar VDAR un e-Privātumu regulējošiem tiesību aktiem, vai tiesību aktiem, kas groza, aizstāj, atkārtoti padara par spēkā esošu vai konsolidē jebkuru no šādiem tiesību aktiem, un visi citi nacionālie piemērojamie normatīvie akti attiecībā uz Personas datu apstrādi un privātumu, kas varētu pastāvēt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.


Šajā Privātuma politikā ir iekļauts Jūsu datu aizsardzības tiesību apraksts, tostarp attiecībā uz tiesībām iebilst pret kādu no Sabiedrības veiktajām apstrādes darbībām.

Šajā Politikā terminiem „pārzinis”, „apstrādātājs”, „apstrāde”, „trešā puse”, „personas dati”, „saņēmējs”, „personas datu aizsardzības pārkāpums” un „datu subjekts” ir tāda pati nozīme kā Datu aizsardzību regulējošos tiesību aktos. Politikā ir izmantotas arī šādas definīcijas.


1. Kādus personas datus Sabiedrība apkopojam un apstrādājam?


Sabiedrība apkopojam un apstrādājam Jūsu personas datus Sabiedrībā. Turpmāk tekstā ir sniegts saraksts ar dažādiem personas datu veidiem, ko Sabiedrība apstrādājam šajā nolūkā.


Klientu dati:

 • Personas identifikācijas dati un informācija par saziņas iespējām: vārds, uzvārds, attēla ieraksti (foto/video); e-pasta adrese, tālruņa numurs, identifikācijas numurs, kas nav ID/pases numurs (tostarp automašīnas valsts numurs);
 • Personas dati: dzimšanas datums, dzimšanas vieta;
 • Vīzas un darba atļaujas: vīzu veidi un dati, darba atļaujas dati;
 • Finanšu dati: Finanšu identifikācijas informācija (bankas konta vai (kredīt) kartes numurs;

Sabiedrības darbinieku dati: 

 • Personas identifikācijas dati un informācija par saziņas iespējām: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētas dzīves vietas adrese, attēla ieraksti (foto/video); e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, identifikācijas numurs, kas nav ID/pases numurs (tostarp automašīnas valsts numurs);
 • Profesionālie dati: profesija un nodarbinātība, amats, darba e-pasta adrese, darbavietas dati, valodas prasmes;
 • Informācija par profesionālo darbību: izpildes kvalitāte (darbā); izglītība, studijas, apmācība, sertifikāti, apmācību sertifikāti/noraksti, sertifikāti par veiktā darba kvalitāti;
 • Vīzas un darba atļaujas: vīzu veidi un dati, darba atļaujas dati;
 • Finanšu dati: Finanšu identifikācijas informācija (bankas konta vai (kredīt) kartes numurs), finanšu atlīdzība (t. sk. darba alga, prēmija un pensija), ieņēmumi;

2. Kādus īpašu kategoriju personas datus Sabiedrība apstrādā?

Īpašu kategoriju dati ir personas dati, kas atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību arodbiedrībām, kā arī ģenētiskos datus, biometriskos datus fiziskas personas unikālas identificēšanas nolūkā, informācija par veselības stāvokli vai dati par fiziskās personas seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju.

Papildus iepriekšējā sadaļā uzskaitītajiem personas datu veidiem, Sabiedrība ir tiesīga vākt un apstrādāt šādu veidu īpašo kategoriju personas datus.

 • Valsts identifikācijas numurs: valsts reģistra numurs, sociālās apdrošināšanas numurs, citi līdzīgi numuri, identifikācijas numurs (ID/pase);
 • Veselības dati: fiziskā veselība, garīgā veselība, dati, kas saistīti ar aprūpi; Apstrādājot īpašu kategoriju datus, Sabiedrība nodrošina, ka ir izpildītas visas juridiskās prasības.

3. Kāpēc Sabiedrība apkopo un apstrādā Jūsu personas datus?

Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus turpmāk tekstā minētajiem nolūkiem:

 • Administrācija un darbinieku personāla vadība: darbinieku, tostarp vadības, apmācības pārvaldīšana un organizēšana un apmācību sertifikātu glabāšana; personas lietu pārvaldība; vispārējā administrācija un vadība, tostarp bijušo darbinieku un pensijā aizgājušo darbinieku lietu glabāšana un arhivēšana; pagaidu darbinieku administrēšana un pārvaldība; darba mobilo tālruņu pieslēgumu pārvaldība; darbinieku videonovērošana darbavietā; iekšējo lietu un dokumentu sagatavošana un informācijas sūtīšana saņēmējiem; slimības lapu pārvaldība un vadība; veselības pārbaudes, pārbaužu secinājumi par veselības stāvokļa atbilstību/neatbilstību; darbinieku algu administrēšana un pārvaldība;
 • Grāmatvedība: pārvaldības sistēmas lietošana; finanšu grāmatvedības sistēmas lietošana; darbinieku radīto izdevumu administrēšana un pārvaldība; darbinieku algu administrēšana un pārvaldība;
 • Drošība: CCTV ierakstu izmantošana un glabāšana ar nolūku novērst, kontrolēt un atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma un materiālo vērtību aizsardzību.
 • Juridisko saistību izpilde un komerciālo un tiesisko interešu aizsardzība: strīdu administrēšana un pārvaldība.
 • Līgumsaistību izpildei: nodrošinot Sabiedrības klientam pakalpojumu un vai produktu;

4. Likumīgs pamats

Sabiedrība nekad neapstrādās Jūsu personas datus, ja tam nebūs likumīga pamata. Datu aizsardzību regulējošie tiesību akti paredz 6 likumīgas apstrādes pamatus, un Jums var būt svarīgi šādi likumiskie pamatojumi:

 • Sabiedrība apstrādās Jūsu personas datus galvenokārt saistībā ar līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar mums, un no tā izrietošajām attiecībām ar Sabiedrību. Šeit ir nepieciešama virkne apstrādes darbību, kas ir jāveic, lai izpildītu savstarpējo vienošanos un ļautu mums ievērot arī Sabiedrības līgumsaistības;
 • Atsevišķos gadījumos Sabiedrība apstrādās Jūsu personas datus, lai izpildītu Sabiedrībai uzliktas juridiskas saistības;
 • Citos gadījumos Sabiedrība apstrādās Jūsu datus, jo tas ir nepieciešams, lai īstenotu leģitīmas (komerciālas) intereses. Kad Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, lai īstenotu Sabiedrības leģitīmās intereses, Jums ir tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi;
 • Tikai izņēmuma gadījumos Sabiedrība apstrādās Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Kad Sabiedrība lūgs Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam, Sabiedrība Jums atgādinās par Jūsu tiesībām jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, un Sabiedrība paskaidros, kā tas darbojas.

5. Cik ilgi Sabiedrība glabāsim jūsu personas datus?

Sabiedrība glabās Jūsu personas datus laika posmu, kas būs nepieciešams, lai īstenotu Privātuma politikas minētos mērķus, laika posmu, par kuru pretējā gadījumā Jums tiks paziņots, vai laika posmu, kas ir noteikts piemērojamos tiesību aktos. Piemēram, Sabiedrība var glabāt Jūsu personas datus, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu jebkuru juridisko pienākumu, izpildīt normatīvās prasības, atrisinātu jebkādas domstarpības vai tiesvedību, vai ja tas ir jebkurā citā veidā nepieciešams, lai īstenotu Privātuma politiku un novērstu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Nosakot atbilstošu no Jums saņemtās informācijas glabāšanas termiņu, Sabiedrība ņems vērā personas datu apjomu, raksturu un sensitivitāti, potenciālā kaitējuma risku, ko var izraisīt datu neatļauta izmantošana vai izpaušana, mērķi, kādiem Sabiedrība apstrādā personas datus, un vai Sabiedrība varam sasniegt šos mērķus ar citiem līdzekļiem, un piemērojamās normatīvo aktu prasības.

6. Kā Jūsu personas dati tiek nodoti trešajām pusēm?


Sabiedrība nodod vai izpauž, tostarp trešajām pusēm, tikai šeit minēto informāciju. Sabiedrība nodod Jūsu personas datus, cita starpā, pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem Sabiedrībai ir līgumattiecības, piemēram, apmācību vai IT pakalpojumu nodrošinātājiem, un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai ļautu Jums saņemt Jums paredzēto pakalpojumu un vai produktu vai priekšrocības.

Jūsu personas dati tiks nodoti arī šķīrējtiesām, valsts vai tiesu iestādēm vai tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, ja tas ir nepieciešams mērķu izpildei, ja to prasa likums vai Sabiedrības leģitīmo interešu tiesiskā aizsardzība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.


7. Vai Jūsu personas datu tiek nodoti ārpus EEZ?

Dati, ko Sabiedrība saņem no Jums saskaņā ar Privātuma politiku, netiks nodoti un glabāti galamērķī ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas („EEZ”).

8. Drošības pasākumi

Lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošības atbilstošu līmeni un aizsargātu datus pret ļaunprātīgu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi vai izpaušanu, nozaudēšanu, sagrozīšanu vai iznīcināšanu, tiek īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi. Drošības pasākumi ietver (bet ne tikai) šifrēšanas metodes, fizisku un IT sistēmas nodrošinātu piekļuves kontroli, konfidencialitātes pienākumu utt.

Jo īpaši tiek veikti tehniski un organizatoriski pasākumi Jūsu personas datu apstrādei snieguma pārvaldības mērķiem, lai nodrošinātu, ka piekļuve Jūsu personas datiem ir stingri ierobežota un atļauta tikai konkrētām personu kategorijām.

Gadījumā, ja personas dati ir apdraudēti personas datu aizsardzības pārkāpuma dēļ un ja šāds pārkāpums var radīt lielu risku tiesībām un brīvībām, Sabiedrība sniegs nepieciešamos paziņojumus saskaņā ar Datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem Datu Valsts Inspekcijai.

9. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības prasīt, lai Sabiedrība atbilstoši spēka esošajiem normatīvajiem aktiem Jums nodrošinās iespēju piekļūt Jūsu personas datiem, labot, papildināt vai dzēst Jūsu personas datus, kā arī tiesības ierobežot apstrādi un pārnest personas datus (t. i., pieprasīt mums sniegt Jums datus plaši izmantotā formātā un nosūtīt datus tieši citai organizācijai). Jums ir arī tiesības pieprasīt datu kopiju. Turklāt zināmos apstākļos Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Tomēr šīm tiesībām ir arī izņēmumi. Piemēram, Sabiedrība neizdzēsīs personas datus, kuru glabāšanu pieprasa likums. Tāpat piekļuvi Jūsu datiem var atteikt, jo īpaši gadījumos, kad piekļuves nodrošināšanas rezultātā tiktu izpausti trešo pušu personas dati, vai gadījumos, kad mums ir juridiski liegts šos datus izpaust.

Ja Jums ir kādas šaubas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijai vai vērsties tiesā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas. Sabiedrība aicina Jūs vispirms vērsties pie mums, bet, ciktāl šīs tiesības attiecas uz Jums, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību tieši Datu Valsts Inspekcijā.
 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkura laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīties ar mūsu sīkdatņu lietošanas politiku.
Piekrītu